logotype
Nowości PDF Drukuj


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Kryminalizacja dopingu w sporcie, pod red. Andrzeja J. Szwarca, (Sport i prawo tom 18), Poznań 2018, ss. 170, cena 35 zł, ISBN 978-83-65988-05-8.

spis treści

 

 

 

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym, Poznań 2018, ss. 242, cena 35 zł, ISBN 978-83-65988-04-1.

W opisie słownictwa w ramach wybranych pól tematycznych Autorki koncentrują swą uwagę wokół zagadnień semantycznych, ale charakteryzują materiał leksykalny także pod innymi względami: wskazują warstwy formalno-genetyczne słownictwa regionalnego, cechy dyferencjalne poznańskiej odmiany języka potocznego wobec polszczyzny ogólnej, dokonują oceny stopnia stabilizacji jednostek w polszczyźnie Poznania - od recesywnych po najsilniej zakorzenione. spis treści

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Anna R. Gąsowska-Dadlez, Katyń. Dokumenty i refleksje, Poznań 2018, ss. 104, cena 20 zł, ISBN 978-83-64864-75-9.

spis treści

 

 

 

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Konstytucja w państwie demokratycznym, pod red. Sławomira Patyry, Mirosława Sadowskiego, Krzysztofa Urbaniaka, Poznań 2017, ss. 439, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-65988-02-7.

Publikacja wpisuje się w szeroki nurt merytorycznej dyskusji na temat aktualnych problemów ustrojowych, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego dorobku i obecnej kondycji, a także możliwych kierunków zmian polskiego porządku konstytucyjnego. Redaktorzy postawili sobie za cel ukazanie jak najszerszego spectrum poglądów na idee i instytucje, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie konstytucji w państwie demokratycznym. Konsekwencją przyjętego założenia stało się zaproszenie do udziału w prezentowanej publikacji szerokiego grona znawców problematyki - zarówno teoretyków, jak i praktyków ustroju państwa. spis treści

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawnym, redakcja naukowa: Gudrun Hochmayr, Bernard Łukańko, Maciej Małolepszy, Poznań 2017, ss. 128, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-00-3.

Zawarte w książce opracowania z jednej strony pokazują, że przewlekłość postępowania stanowi nieunikniony problem niemal każdego współczesnego systemu sądownictwa, i to nie tylko krajowego, ale również międzynarodowego, z drugiej zaś dowodzą różnorodności środków, jakie możliwe są do wykorzystania przez ustawodawcę i praktykę stosowania prawa, aby ten problem rozwiązać. spis treści
http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Der Geist Polonias. Dwa wieki recepcji kultury polskiej w Niemczech 1741-1942 , wybór, wstęp i opracowanie Marek Zybura, Poznań 2017, ss. 802, oprawa twarda, szyta, cena 70 zł, ISBN 978-83-64864-88-9.

Antologia najbardziej reprezentatywnych tekstów ukazujących miejsce jakie zajmowała kultura polska w niemieckim dyskursie publicznym w latach 1741-1942. Tom przynosi z jednej strony leksykograficzny obraz kultury polskiej (od leksykonów Zadlera przez Pierera po Mayera i Brockhausa), a z drugiej strony reprezentatywne teksty akademików, publicystów i pisarzy. spis treści

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Annemarie Franke, "Wspólna droga, wspólny duch". Fundacja "Krzyżowa" dla porozumienia Europejskiego 1989-1998, Poznań 2017, ss. 597, oprawa twarda, szyta, cena 48 zł, ISBN 978-83-64864-82-7.

Praca oparta na archiwalnych źródłach niemieckich i polskich przedstawia działalność Fundacji „Krzyżowa” w latach 1989-1998. Autorka przedstawia miejsca upamiętnienia Kręgu z Krzyżowej i ideę międzynarodowego domu spotkań przed 1989 r.; utworzenie Fundacji „Krzyżowa”; formy działalności Fundacji „Krzyżowa”; rolę Fundacji „Krzyżowa” w stosunkach polsko-niemieckich i porozumieniu europejskim. spis treści

 http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Maciej Olejnik, Korporatystyczny system formułowania polityki w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Zmiana paradygmatu, Poznań 2017, ss. 364 , cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-87-2.

Praca mieści się w nurcie politologicznych badań dotyczących styku polityki i gospodarki oraz mechanizmów regulowania konfliktu pomiędzy pracodawcami i pracobiorcami, czyli stosunków przemysłowych oraz rolą państwa w tym zakresie. Tematyka monografii należy do niezwykle istotnych zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych, wciąż dyskutowanych w naukach społecznych, a także w obrębie publicystyki. spis treści

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Ignacy Krasicki, O rymotwórstwie i rymotwórcach. Na podstawie autografu i pierwodruku z uzupełnieniami Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, transkrypcja i opracowanie Ewa Zielaskowska, Poznań 2017, ss. 688, oprawa twarda, szyta, cena 68 zł, ISBN 978-83-64864-60-5.

Dzieło Ignacego Krasickiego O rymotwórstwie i rymotwórcach jest jednym z najważniejszych dokumentów kształtowania się polskiej refleksji teoretycznoliterackiej i jedną z pierwszych prób budowania dyskursu historycznoliterackiego w schyłku XVIII wieku. Dzieło nie było wydane za życia autora. Ewa Zielaskowska wydała je zgodnie z wymogami współczesnego edytorstwa naukowego. Publikacją zainteresują się nie tylko badacze twórczości I. Krasickiego ale także humaniści interesujący się wiekiem XVIII oraz historią europejskich doktryn estetyczno-literackich. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Powojenna mediewistyka niemiecka, wybór i opracowanie Jerzy Strzelczyk, Adam Krawiec, Poznań 2017, ss. 641, oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-64864-77-3.